Bosanskohercegovačku dijasporu čini oko dva miliona ljudi koji se nalaze u 50 zemalja svijeta. Da je itekako bitan faktor govori podatak da godišnje u BiH unese oko tri milijarde KM.

U Centralnoj izbornoj komisiji BiH su nam objasnili šta sve dijaspora treba uraditi kako bi mogla glasati na predstojećim izborima i da je krajnji rok 24. juli. Ramiz Salkić, potpredsjednik manjeg bh. entiteta, pozvao je bh. dijasporu da se u naredna dva mjeseca registrira i potom glasa na izborima, jer kako kaže, na taj način će promijeniti stanje Bošnjaka u manjem bh. entitetu RS-a koje je sada diskriminirajuće.

Posljedica neglasanja diskriminacija

- Kao rezultat zločina koji su počinjeni i protjerivanja, Bošnjaci su među najmnogobrojnijim narodima koji žive u dijaspori, ali u isto vrijeme Bošnjaci su najmalobrojniji narod koji izlazi na izbore i koristi pravo glasa. Tu se stanje trebalo i moralo promijeniti. Prije svega što je i najveći broj onih koji su protjerani sa prostora entiteta RS-a, a zbog manjeg broja onih koji izlaze na izbore imamo mali broj predstavnika Bošnjaka u institucijama entiteta RS-a. I zbog toga nismo u mogućnosti da adekvatno artikuliramo svoje političke stavove i svoje političke interese. I posljedica toga je diskriminacija, negiranje bosanskog jezika, onemogućavanje zapošljavanja i sve ono što nam se događa na području entiteta pa i to da Vlada RS-a izdvaja sredstva da finansira ratne zločince, da im dodjeljuje odlikovanja, da nam prijete separatizmom - govori Salkić za Faktor.

Upozorava kako je sve to posljedica separatističkog djelovanja vlasti ali i u isto vrijeme i posljedica naše političke neaktivnosti, neuzimanje učešća u izborima.

- Oko 160.000 Bošnjaka ima pravo glasa na prostoru entiteta RS-a, a oko 47.000 koristi to pravo. A posljedica toga je da imamo pet zastupnika u Narodnoj skupštini. Kada bi 85 hiljada ljudi glasalo, mi bismo imali deset do 12 zastupnika u Narodnoj skupštini. Bez nas se ne bi mogla formirati Vlada RS-a niti bi mogla donositi odluke koje su na našu štetu. Do nas je hoćemo li da budemo sudionici procesa i kreiramo odluke ili ćemo biti samo oni koji će trpjeti posljedice odluka koje donose vlasti u manjem bh. entitetu. Dakle, svi građani koji žive vani treba da se uključe da glasaju na izborima. Da iskoriste ove dva mjeseca i registriraju se, da prijave mjesto prebivališta u dijaspori. Da iskoriste mogućnost glasanja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Bez aktivizma naših ljudi koji žive izvan BiH mi nećemo moći promijeniti stanje u bh. entitetu RS-a - poručio je Salkić.

Iz CIK-a podsjećaju da ko se prvi put iz dijaspore prijavljuje za glasanje potrebno je da dostavi CIK-u BiH popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP-1 i kopiju jednog važećeg dokumenta izdatog od CIPS-a, poput lične karte BiH, vozačke dozvole BiH ili pasoša BiH.

Izbjegle osobe iz BiH koje nikada nisu dobile dokument izdat u okviru CIPS-a trebaju dostaviti popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP-1. Kopiju jednog identifikacionog dokumenta izdatog od zemlje domaćina i izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije. Dokument u svrhu dokazivanja državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od šest mjeseci ili kopija važećeg pasoša BiH i dokaz o prebivalištu u BiH), tačnije kopija potvrde o prebivalištu u BiH ili kopija lične karte u cijelosti iz 1991. godine ili iz perioda od popisa do perioda sticanja statusa izbjegle osobe.

Ukoliko izbjegla osoba iz BiH ne dostavi dokaz o prebivalištu u BiH, CIK će provjerom utvrditi da li se nalazi na popisu stanovništva iz 1991. godine. Ako bude na popisu bit će upisana u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH, za općinu u kojoj je imala prijavljeno prebivalište na Popisu stanovništva 1991. godine.

Ako su osobe upisane u centralni birački spisak za glasanje izvan BiH na prethodnim izborima, CIK će im dostaviti obrazac prijave PRP-2 na adresu koju su naveli kod posljednje prijave za glasanje izvan BiH. Obrazac prijave PRP-2 treba popuniti, potpisati i dostaviti CIK-u priloživši uz obrazac kopiju jednog od važećih identifikacionih dokumenata s fotografijom (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš). Kao dokaz identiteta mogu priložiti kopiju jednog od dokumenata izdatih od zemlje domaćina ili izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije.

U slučaju da obrazac PRP-2 ne bude stigao na njihovu adresu, prijaviti se mogu podnošenjem popunjenog obrasca PRP-1 najkasnije do 24. jula. Obrazac prijave PRP-1 mogu dobiti putem internet stranice CIK-a, Ministarstva vanjskih poslova BiH, doplomatsko-konzularnih predstavništava BiH, klubova i udruženja građana BiH u inostranstvu, kancelarija, vladinih i nevladinih organizacija koje se bave izbjeglicama i pitanjima migracije.

Potpisi podnosilaca prijava na obrascima PRP-1 i PRP-2 moraju biti identični potpisu sa dokumenta koji se prilaže kao dokaz identiteta podnosioca prijave.

Oni koji se prijavljuju za glasanje u Brčko Distriktu BiH, a imaju status privremenog boravka izvan BiH, da bi bili upisani u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH, obavezno moraju označiti biračku opciju na osnovu
entitetskog državljanstva (FBiH ili RS). Ukoliko ne označe biračku opciju, neće imati pravo glasati za Opće izbore 2018. godine niti će im biti dostavljen glasački materijal. Prijave birača za glasanje izvan BiH moraju biti dostavljene u Centralnu izbornu komisiju BiH najkasnije do 24. jula 2018. godine u 24 sata.

Vratiti materijale na vrijeme

- Gledajući unazad možemo reći kako je više registriranih za izbore iz bh. dijaspore bilo 2016. godine u odnosu na 2014. Ali treba gledati koliko ih izađe na izbore, jer oni kada se registriraju mi njima pošaljemo glasački paket, ali nekad oni to ne vrate, ili ne vrate na vrijeme, pa tako i ne glasaju. Mi kada pošaljemo koverte ostavimo dovoljno dijaspori vremena da ih prime, glasaju i vrate. Želim reći i to da osoba koja je izvan BiH i ako se ne stigne registrirati iz nekog razloga da glasa putem pošte, a ima prijavljeno prebivalište u BiH i CIPS-ovu ličnu kartu, svakako se svakako nalazi na jednom od redovnih biračkih mjesta u BiH i na dan izbora na tom biračkom mjestu može da ostvari svoje biračko pravo. Nedjeljom su izbori i uvijek se može doći i glasati pogotovo iz Evrope - rekla nam je Maksida Pirić, glasnogovornica CIK-a BiH.

(Srebrenica.ba)

Popularno

  • 30 dana

  • Sve

  • 7 dana